Home > Law Library > Laws and Regulations > Laws > British Burma (1824-1942 ; 1945-1948)

မြန်ြာနင င်တံ ာ်အစ ရ။ ရာ ဌာန။ဥပတေမပ ဌာနခ ။ ၁၉၄၇ ခ နစှ ၊် ဂျပန်တငစ က ူ ( န်ဘ မြ )် အ ်ဥပတေ။ [၁၉၄၇ခ နစှ၊်မြန်ြာနင င်တံ ာ်အ ်ဥပတေအြှ ်၃၆။] ရန် န်မြ ၊၁၉၄၇ခ နစှ ၊် ဇူလ ငလ် ၂၁ရ ်။